Nézz ránk a Facebook -on is,
és jelölj meg minket
2012 fodrászkereső fodrászatkereső  info@fodraszat.eu  hasznos linkek: www.keruletifodraszatok.hu  www.szobabutor.hu  fodraszat.eu  fodrasz-fodraszat.hu
I.     II.     III.     IV.     V.    VI.     VII.     VIII.      IX.      X.      XI.       XII.      XIII.      XIV.     XV.     XVI.     XVII.     XVIII.      XIX.      XX.      XXI.      XXII.     XXIII.
Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A Fodrászatok.hu a fodrászatok adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások
betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban
olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre
vonatkozó intézkedéseket is rögzít.

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

A Fodrászatok.hu kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát
rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére
nyújtott díjmentes szolgáltatásaink biztosításához, továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok
elérésére van szükségünk.
Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Fodrászatok.
hu a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott
célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem
vonja. A Fodrászatok.hu az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, harmadik személynek,
kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az
abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai
feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. Személyes adatok védelme

A Fodrászatok.hu mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje,
hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Fodrászatok.hu azon
munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a
Fodrászatok.hu mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Fodrászatok.hu által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve
bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Fodrászatok.hu
adatbázisából való törlését az info@hajtrend.hu email címen.

6. Direkt Marketing

A Fodrászatok.hu nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy
adatai a Fodrászatok.hu adatbázisába kerüljenek, és azokat Fodrászatok.hu a kutatás és a közvetlen üzletszerzés
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és
közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fodrászatok.hu közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton
(E-mail,úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából
saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás
birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy
adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a
Fodrászatok.hu, info@hajtrend.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.
Fodrászatok.hu fejléc
Fodrászatok.hu lányok